Partners

Het Taalhuis is vanuit de Gemeente Haarlemmermeer opgezet in samenwerking met het ROC van Amsterdam, Vluchtelingenwerk, Meerwaarde, het Spaarne Gasthuis, Nova College en de Bibliotheek Haarlemmermeer, met begeleiding van Stichting Lezen & Schrijven. Er wordt ingezet op een effectieve netwerkorganisatie in de aanpak tegen laaggeletterdheid, door een combinatie van formeel en non-formeel educatief aanbod.

Lees meer over onze partners:

 • Gemeente Haarlemmermeer

  De gemeente Haarlemmermeer heeft 145.998 inwoners. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan participeren in de samenleving, dat geldt dus ook voor laaggeletterden. Er wordt ingezet op het behalen van diploma’s en op het verhogen van het taalniveau.
  Het hoofddoel van het beleidsterrein Volwasseneneducatie is laaggeletterdheid (schrijven, rekenen en digitaal) terugdringen. Dit met als doel om de laaggeletterden beter in de maatschappij te kunnen laten participeren en betere kansen op de arbeidsmarkt te bieden.

 • ROC van Amsterdam

  Het ROC van Amsterdam verzorgt formeel aanbod in de vorm van inburgeringscursussen en taalonderwijs. Tevens verzorgt het ROC middelbaar beroepsonderwijs en speelt het een grote maatschappelijke rol als leverancier van arbeidskrachten. Het onderwijs wordt afgestemd op de markt en de veranderingen daarin, zodat er altijd voldoende gekwalificeerde mensen afgeleverd kunnen worden. Voor wat betreft het Taalhuis zijn de inburgeringscursussen en taalonderwijs van het ROC van belang.

 • Vluchtelingenwerk

  Al sinds een aantal jaren voert Vluchtelingenwerk het project ‘Taal op maat’ uit. Dit is een (non formeel taal)project voor statushouders en andere niet-Nederlandstalige nieuwe inwoners van Haarlemmermeer . In de praktijk blijkt dat het volgen van een cursus alleen niet volstaat. Juist het oefenen en gebruiken van het Nederlands in de dagelijkse praktijk draagt bij aan een succesvolle taalverwerving. De alledaagse oefening blijkt voor hen moeilijk op eigen kracht te realiseren. Om deze reden zijn er overal in Nederland veel vrijwilligers actief als individuele taalcoach voor anderstaligen. Zo ook in Haarlemmermeer. De statushouders worden aan een vrijwilliger gekoppeld. Gemiddeld is een koppel ruim een jaar bij elkaar, maar er zijn ook koppels die meer dan twee jaar elkaar wekelijks ontmoeten. Naast de individuele begeleiding zijn er ook groepsbijeenkomsten en mogelijkheden tot oefening met taalmaatjes. De bedoeling is dat dit traject een extra impuls kan geven aan andere trajecten, met name gericht op het gebied van werk, inkomen en ondernemerschap.

 • Meerwaarde

  Meerwaarde is de welzijnsorganisatie en tevens grootste non-formele taalaanbieder in Haarlemmermeer. Sociaal werkers zetten zich voor jeugd en volwassenen in door het versterken van sociale netwerken, het stimuleren van inwoners om maatschappelijk actief te zijn, het faciliteren van initiatieven van inwoners, het voorkomen van problemen of er vroegtijdig bij zijn om erger te voorkomen. Meerwaarde werkt hierbij nauw samen met lokale en regionale (maatschappelijke) organisaties en met de Gemeente. Alles met als doel om de zelfredzaamheid te vergroten zodat uiteindelijk iedereen in staat is om voor zichzelf te zorgen, bijvoorbeeld door het aanbieden van taallessen.

 • Spaarne Gasthuis

  Als ziekenhuis van de regio Haarlemmermeer en Haarlem wil het Spaarne Gasthuis aandacht besteden aan laaggeletterdheid, omdat zij er van overtuigd zijn dat werken aan taal onderdeel is van werken aan gezondheid. Als een van de grootste werkgevers in de regio, zien de medisch specialisten en medewerkers dagelijks vele patiënten voorbij komen op alle locaties. Het Spaarne Gasthuis is zich bewust van hun rol in de maatschappij en dat zij als ziekenhuis een wezenlijk verschil kunnen maken in de bestrijding van laaggeletterdheid.

  Werken aan geletterdheid heeft de volgende positieve effecten:

  • Patiënten kunnen beter omgaan met ziekte en gezondheid;
  • Zij begrijpen informatie over een behandeling beter;
  • De communicatie tussen zorgverlener en patiënt verloopt soepeler;
  • Er ontstaat een meer toegankelijke en efficiënte zorgverlening;
  • Spaarne Gasthuis biedt een extra dienst die direct valt onder gastvrijheid, een belangrijke kernwaarde.
 • Nova College

  Het Nova College met vestigingen onder andere in Hoofddorp verzorgt mbo in de richtingen Autotechniek, Bouw, CIOS, Dans en Theater, Entree, Handel en Commercie, Horeca en Facility, ICT, Lab, Logistiek, Maritiem, Marketing en Media, MyTec, Orde en Veiligheid, Recreatie, Uiterlijke Verzorging, Techniek, Zakelijk en Zorg en Welzijn. Voor (jong) volwassenen verzorgt het Nova College bovendien cursussen Nederlands (NT 1 en NT2) en rekenen en mavo, havo vwo (vavo). Ook zijn er schakeltrajecten voor anderstaligen van Nederlands en voorbereiding op het mbo.

 • Stichting Lezen & Schrijven

  Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. De stichting maakt daarom laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek en ondersteunt in het hele land honderden gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers bij het organiseren van scholing. Ook in Haarlemmermeer ondersteunt en adviseert Stichting Lezen & Schrijven bij de oprichting en invulling van het Taalhuis, en faciliteert de stichting organisaties die zich inzetten voor scholing van laaggeletterden.